Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego

Informujemy uczniów klas drugich, trzecich i czwartych o możliwości składania wniosków o Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego.
Wnioski można składać  do 24 września br. u wychowawców klas.

Stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje się uczniowi szkoły ponadpodstawowej kończącej się maturą, dla której Powiat Jarosławski jest organem prowadzącym.

Stypendium może być przyznane za:
1) wyniki w nauce,

2) wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.


Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń , który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią z ocen co najmniej 4,90 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.

Stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia może otrzymać uczeń, który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią z ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz jest laureatem lub finalistą międzynarodowej lub krajowej olimpiady przedmiotowej.

Wniosek o przyznanie stypendium       
Klauzula informacyjna         

Oświadczenie Nr konta do stypendium

Brak możliwości komentowania.