Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.lo.kopernik.jaroslaw.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2016 r.

Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2024 r.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona podmiotowa I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu spełnia wymagania w 99,97%.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r.

Wyłączenia:

 • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo
  w całości,
 • dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,
 • nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększania wielkości liter,
 • informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • serwis został zbudowany w oparciu o „Responsive Web Design” (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej serwis@lo.kopernik.jaroslaw.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 16 621 22 31.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej itp.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika – ul. 3 Maja 4, 37-500 Jarosław.

Szkoła posiada niewielki parking, brama wjazdowa od ulicy Ks. Mieczysława Lisińskiego, przy wjeździe na parking znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek szkoły składa się z trzech części:

 • część główna zabytkowa, dwupiętrowa,
 • pawilon jednopiętrowy, lewa strona tyłu budynku głównego, od ulicy Ks. Mieczysława Lisińskiego,
 • budynek jednopiętrowy z salą gimnastyczną, prawa strona budynku głównego.

Do budynku szkoły prowadzą trzy monitorowane wejścia, dające możliwość dotarcia do każdej części budynku szkoły:

 • od ulicy 3 Maja 4, wejście główne (część zabytkowa szkoły), posiadające szerokie schody, drzwi wejściowe otwierane do wewnątrz, bez siłownika i bez automatycznego otwierania, wejście prowadzi do holu głównego,
 • od ulicy Ks. Mieczysława Lisińskiego ze strony parkingu szkoły, wejście boczne od strony pawilonu posiadające pochylnię dla osób poruszających się na wózkach wraz z poręczami po obu stronach, drzwi otwierane na zewnątrz z siłownikiem bez automatycznego otwierania, wejście prowadzi na parter budynku głównego i do windy,
 • od ulicy Ks. Mieczysława Lisińskiego ze strony parkingu szkoły, wejście boczne od strony pawilonu posiadające drzwi otwierane na zewnątrz z siłownikiem bez automatycznego otwierania, wejście prowadzi poprzez wiatrołap z jednym stopniem schodów na parter pawilonu.

Wewnątrz budynku:

 • w każdej jego części znajdują się schody wyposażone w poręcze,
 • w części głównej zainstalowana jest winda dla osób z niepełnosprawnościami, która obsługuje wszystkie poziomy,
 • na schodach między pierwszym piętrem budynku głównego, a pierwszym piętrem pawilonu zainstalowana jest platforma przyschodowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • na parterze budynku głównego znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnoprawnych ruchowo,
 • monitoring ciągów komunikacyjnych we wszystkich częściach budynku.

Do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych. Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada tabliczki z pismem Braille’a i kodami QR.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dane kontaktowe osób udzielających informacji/pomocy: tel. 16 621 22 31

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania.