Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania dostępne są na platformie Classroom  (umieszczone przez nauczycieli uczących w klasach).

 

Brak możliwości komentowania.