Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania dostępne są w bibliotece szkolnej.

Brak możliwości komentowania.