Współpraca z uczelniami

Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie

Nasza szkoła podjęła współpracę z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mającą na celu indywidualny rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych. Zostało podpisane porozumienie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie utworzenia fakultetu matematyczno-informatycznego przeznaczonego dla wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów naszego Liceum.

Fakultet obejmuje dwie formy zajęć:

  • Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie;
  • zindywidualizowaną opiekę (tutoring) nad uczniami prowadzoną w niewielkich grupach.

Prowadzone na UJ w Krakowie zajęcia pozwalają uczniom na rozwinięcie ogólnej kultury matematycznej, przygotowanie do udziału w krajowych i międzynarodowych konkursach matematycznych oraz informatycznych (w tym w Olimpiadach: Matematycznej, Informatycznej i Lingwistyki Matematycznej), a także rozwój kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunkach ścisłych.

Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w szczególności polega na: objęciu systemem konsultacji przez pracowników Uniwersytetu szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych; prowadzeniu wykładów uwzględniających zagadnienia maturalne i olimpijskie, ze szczególnym akcentem na przedmioty doświadczalne; współpracy studentów Uniwersytetu i młodzieży naszego liceum na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach kół zainteresowań, radia akademickiego i teatru; udostępnianiu dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Uniwersytetu; współpracy w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki; ułatwieniu naszej młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych oraz Biblioteki Głównej UMCS.

W ramach patronatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Katedra Anglistyki i Amerykanistyki, Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego w Instytucie Neofilologii) została podjęta współpraca instytucjonalna w postaci bieżącej opieki merytorycznej i dydaktycznej przy realizowaniu zajęć edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na pracę  z uczniami uzdolnionymi – klasa o profilu językowym.

Współpraca z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie klasy o profilu z rozszerzoną informatyką mają możliwość: uczestniczenia w wykładach, w formie stacjonarnej lub online prowadzonych w ramach spotkań „Wielkie pytana w nauce”, „Przybij piątkę nauce”; konferencjach oraz sympozjach naukowych i imprezach  organizowanych przez uczelnię; współpracy z kołami naukowymi uczelni; przeprowadzenia lekcji z zakresu informatyki; udziału w wybranych zajęciach, warsztatach lub szkoleniach organizowanych przez uczelnię; dostępu do platformy e-WSIiZ.

 

Współpraca z Państwową Akademią Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

 

Współpraca z Państwową Akademią Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w szczególności polega na: objęciu systemem konsultacji przez pracowników uczelni szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad i umożliwieniu im udziału w wybranych wykładach i zajęciach dydaktycznych; współpracy na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach kół zainteresowań, grup artystycznych i sportowych; udostępnieniu dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych uczelni;  organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki.

Współpraca z Szkołą Główną Handlową w Warszawie

W ramach patronatu SGH zostało podpisane porozumienie o współpracy zawarte ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, które polega na popularyzacji wśród uczniów idei studiów ekonomicznych w SGH, zapoznanie ich z kierunkami na uczelni oraz specyfiką tych studiów. W ramach porozumienia klasy akademickie mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach i uroczystościach na uczelni, wykładach, zajęciach organizowanych przez pracowników i studentów SGH oraz spotkaniach z kadrą naukową uczelni.

Brak możliwości komentowania.