RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIA/RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 4, tel: 16 621 22 31, mail: sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu możliwy jest pod numerem tel. 16 6212231 lub adresem email: ido@lo.kopernik.jaroslaw.pl
  3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Przemyślu.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6.  Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu  na przepisy prawa oświatowego j/w.

Dane kontaktowe do rodziców (opiekunów prawnych)

Klauzula informacyjna o monitoringu

Gotowi na RODO

Brak możliwości komentowania.