ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW

Z radością i satysfakcją otwieramy Złotą Księgę Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Inicjatywa uhonorowania wybitnych uczniów przez wpis do Złotej Księgi została przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 kwietnia 2023 roku.
Uczniowie kończący naukę, którzy na stałe zapisali się wyjątkowymi zasługami dla szkoły zostają uhonorowani wpisem do Złotej Księgi Absolwentów.
Wpis do Złotej Księgi Absolwentów otrzymuje uczeń kończący szkołę, który spełnia co najmniej dwa z poniższych kryteriów:
1) uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen 5,00 lub wyższą oraz wzorową ocenę zachowania;
2) jest Stypendystą Prezesa Rady Ministrów lub Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
3) jest laureatem (finalistą, jeśli w roku szkolnym brak laureata) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, tematycznej, interdyscyplinarnej;
4) wyróżniał się aktywnością społeczną, angażował się na rzecz organizacji szkolnych, aktywnie i twórczo działał w samorządzie uczniowskim;
5) wykazał się wybitnymi osiągnięciami w działalności sportowej, artystycznej na szczeblu ogólnopolskim;
6) wykazał się wybitną odwagą cywilną – ratowaniem życia i zdrowia ludzi, mienia publicznego.
Przy kryteriach od pkt 4 – 6 uczeń dodatkowo musi wykazać się co najmniej średnią ocen 4,0 oraz ceną bardzo dobrą z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły.

Rok szkolny 2022/2023

Hubert Dołemski

Ewa Głuszyk 

Mateusz Kornaga

Dominik Kotyla 

Szymon Mendrala 

Piotr Pawełek

 

Brak możliwości komentowania.