Kryteria rekrutacji

Kryteria decydujące o przyjęciu do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu na rok szkolny 2018
/2019

Wykaz wyznaczonych przedmiotów dla każdego oddziału klasy  pierwszej ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym w cyklu kształcenia i przedmioty punktowane przy rekrutacji od roku szkolnego 2018/2019

 

Symbol oddziału

Przedmioty ujęte

w podstawie programowej
w zakresie  rozszerzonym

Języki obce Przedmioty punktowane

przy rekrutacji

  A
 biologia,
chemia,
język angielski
 język angielski,
język rosyjski
 lub język niemiecki
 język polski,
matematyka,
biologia lub chemia,

 język obcy
B
język polski,
historia, wiedza
o społeczeństwie,
Innowacja pedagogiczna – warsztat dziennikarski
język angielski,
język hiszpański 
lub  język niemiecki
język polski,
matematyka,
historia lub wos,
język obcy
C
historia,
wiedza o społeczeństwie
,
geografia,
język angielski
język angielski,
język niemiecki
lub język hiszpański
język polski,
matematyka,
historia lub wos,
geografia lub język obcy
D
biologia,
chemia,
matematyka lub fizyka
język angielski,
język niemiecki
lub język rosyjski
język polski,
matematyka,
biologia lub chemia,
fizyka
E
język polski,
język angielski
lub język niemiecki,
historia lub geografia
język angielski,
język niemiecki lub
język włoski
język polski,
matematyka,
historia lub geografia,
język obcy
F matematyka,
fizyka,
informatyka,
język angielski
język angielski,
język niemiecki
lub język włoski
język polski,
matematyka,
fizyka lub informatyka,
język obcy
G matematyka,
fizyka lub geografia,
język angielski,
język angielski,
język niemiecki
lub język   włoski
język polski,
matematyka,
fizyka lub geografia,
język obcy

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

 I.

 1. Rekrutacja do klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu przeprowadzana jest na podstawie:
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.;
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 r. poz. 586 z dnia 20 marca 2017 r.);
 • zarządzenia Nr 1/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2018/2019 w województwie podkarpackim;
 • zarządzenia Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych  dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2018/2019 w województwie podkarpackim;
 • zarządzenia Nr 4/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , gimnazjum i branżowej szkoły I stopnia,
 • Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.

II.

 1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej mają uczniowie gimnazjum, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. Postępowanie rekrutacyjne i przyjmowanie kandydatów do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, wykorzystuje scentralizowany informatyczny system „vEdukacja Nabór”, w ramach którego prowadzi się rekrutację elektroniczną do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu pod adresem: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat, w której uczestniczą gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z powiatu jarosławskiego i innych powiatów.
 3. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dokonują rejestracji internetowej do nie więcej niż trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
 4. Kandydat, który wybrał I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu jako szkołę pierwszego wyboru, składa wniosek o przyjęcie do szkoły od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 11 czerwca 2018 r. w godzinach 08:00 – 15:00 w punkcie rekrutacyjnym szkoły (sala Nr.7 parter szkoły ).
 5. Kandydaci z gimnazjum nieobjętego systemem, którzy wybrali naszą szkołę, jako szkołę pierwszego wyboru, składają, odręcznie wypełniony wniosek oraz ustalają listę preferencji w punkcie rekrutacyjnym naszej szkoły z pomocą programu komputerowego, a następnie składają wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie.

Każdy wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. Wnioski nie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych nie będą przyjmowane.

 1. Oprócz wydruku wniosku kandydat powinien dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, jeżeli takie posiada.

III.

 1. Kandydat z gimnazjum nieobjętego systemem dostarcza potwierdzoną przez Dyrektora Gimnazjum kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. do godziny 15:00.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji zgromadzonych danych w systemie z dokumentami dostarczanymi przez kandydatów do 27 czerwca 2018 r. do godziny 14.00.
 3. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma uzyskana z przeliczenia na punkty:
 • wyników egzaminu gimnazjalnego;
 • ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów wymienionych w tabeli;
Klasa Przedmioty punktowane
A – przyrodnicza język polski, matematyka, biologia lub chemia, język angielski
B – dziennikarska język polski, matematyka, historia lub wos, język obcy
C – prawna język polski, matematyka, historia lub wos, geografia lub język obcy
D – medyczna język polski, matematyka, biologia lub chemia, fizyka
E – językowa język polski, matematyka, historia lub geografia, język obcy
F – IT język polski, matematyka, fizyka lub informatyka, język obcy
G – matematyczna plus język polski, matematyka, fizyka lub geografia, język obcy
 • świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
 • szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

IV.

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
 • za egzamin gimnazjalny – 100 punktów;
 • za oceny z czterech wskazanych przedmiotów oraz inne osiągnięcia – 100 punktów.
 1. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się zgodnie ze wskazanym wyżej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 r. poz. 586 z dnia 20 marca 2017 r.) oraz Zarządzenia Nr 4/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.
 2. Minimalna liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym, która warunkuje przyjęcie do klasy pierwszej w szkole wynosi 100 punktów.

V.

 1. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 2. Kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów według zasad określonych w § 4 zostają przyjęci do szkoły na podstawie listy preferencji.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeśli po zakończeniu tego etapu nadal są wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w pkt. 4, mają jednakową wartość.

VI.

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły nastąpi w dniu 29 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 przez opublikowanie na tablicy ogłoszeń szkoły.
 2. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły od dnia 29 czerwca 2018 r. od godziny 10:00 do dnia 6 lipca 2018 r. do godziny 14:00 są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole dostarczając:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • 3 fotografie podpisane na odwrocie wraz z datą urodzenia;
 • inne zaświadczenia w przypadku posiadania.
 1. Listy przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki oraz listy wolnych miejsc zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 9 lipca 2018 r. o godzinie 10.00.
 2. W przypadku wolnych miejsc, szkoła przeprowadzi rekrutację uzupełniającą w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

VII.

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady przyjęte w:
 • Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.,
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 r. poz.586 z dnia 20 marca 2017 r.).

Dla wszystkich klas ustalono próg – 100 punktów.   

Składanie dokumentów

Dokumentacja zawiera:

 1. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej.
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Trzy aktualne fotografie podpisane na odwrocie.
 5. Kartę zdrowia.

Kandydaci mogą dołączyć:

 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • zaświadczenia i dyplomy – dla laureatów konkursów przedmiotowych

 

Brak możliwości komentowania.