Pedagog

Zadania Pedagoga

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. Indywidualna opieka nad uczniami tj.: spotkania, rozmowy.
  2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  3. Wskazywanie instytucji do której należy pokierować ucznia za zgodą rodziców. Organizowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
  4. Podejmowanie różnego rodzaju działań, realizacja zajęć, programów wynikających z Programu Wychowawczego szkoły oraz z Szkolnego Programu Profilaktyki – zajęcia dotyczące przemocy, zagrożeń uzależnieniami, chorobami XXI wieku. Wdrażanie, realizowanie programów ogólnopolskich tj.: ” Szkoła bez przemocy”, ” Różowa wstążeczka”, „Stres pod Kontrolą”, „Nauczyciel  – doradcą zawodowym ucznia”
  5. Wspólne rozwiązywanie problemów. Wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli wynikających z Programu Wychowawczego szkoły oraz z Szkolnego Programu Profilaktyki. Organizowanie i zachęcanie do korzystania z różnego rodzaju form edukacyjnych dla nauczycieli z zakresu wychowania i profilaktyki.
  6. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność szkoły. Organizowanie warsztatów pt.”Jak radzić sobie ze stresem. Metody autoprezentacji”, „Jak skutecznie się uczyć?”; organizowanie spotkań edukacyjno-profilaktycznych np. z zakresu odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży z pracownikami prewencji Miejskiej Komendy Policji w Jarosławiu., współpraca z KARANEM w ramach profilaktyki uzależnień; cykliczne spotkania w ramach programu „Różowa wstążeczka”, „Mam haka na raka”, „Transplantacja” – ze specjalistami w danych dziedzinach.
  7. Organizowanie opieki i pomocy dla uczniów. Organizowanie z Samorządem uczniowskim corocznego Mikołajkowego Koncertu Charytatywnego oraz innych działań pomocowych, współpraca    z Caritasem, przy przygotowywaniu różnego rodzaju akcji wspierających najuboższą młodzież naszej szkoły np. „Wielkanocny Dar Serca”.

Jeśli chcesz o coś zapytać, zwrócić się z jakimś problemem, możesz zrobić to osobiście w godzinach od 9:30 do 13:30,  albo uzgodnić termin dla Ciebie dogodny.

Brak możliwości komentowania.