Pedagog

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek 8:45 – 13:45
Wtorek 8:45 – 12:45
Środa 8:45 – 13:45
Czwartek 8:00 – 11:00
Piątek 8:45 – 1o:45
W podanych godzinach pracy pedagoga szkolnego udzielane są  porady i konsultacje dla uczniów i rodziców.

CZYM ZAJMUJE SIĘ PEDAGOG:

 1. Prowadzeniem  badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 2. Określaniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Minimalizowaniem skutków zaburzeń rozwojowych, wskazywaniem instytucji pomocowych wspierających pracę szkoły.
 4. Podejmowaniem różnego rodzaju działań, zajęć wynikających z realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
 5. Wdrażaniem i realizowaniem programów ogólnopolskich z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
 6. Wspieraniem nauczycieli, wychowawców w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
 7. Współpracą z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły.
 8. Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 9. Udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 10. Diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w szkole, rozwiązywaniem problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne oraz pełne uczestnictwo w życiu szkoły.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

TELEFONY ZAUFANIA

PORADNIE INTERNETOWE

INNE:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu,  tel. 16 621 41 78  lub 16 623 07 32
 • 800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
 • RZESZÓW KARAN – PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH,  tel./fax 17 862 13 14
 • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ, tel. rejestracja 17 224 02 65, centrala 17 224 01 00
 • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” – 801120002

BIERZEMY UDZIAŁ W AKCJACH PROFILAKTYCZNYCH:

 • „ARS, czyli jak dbać o miłość”

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze). Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. Program realizowany jest w naszej szkole od kilku lat.

 • „Znamię! Znam je?”czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

To program edukacyjno-informacyjny realizowany w klasach I, którego celem jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat czerniaka – jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry, ma on zachęcić do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem.

Organizatorami przedsięwzięcia są Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei”. Patronat merytoryczny nad programem objęła Akademia Czerniaka, która jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

 • „Wybierz Życie, Pierwszy Krok”

Celem realizacji programu jest tworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych wirusem HPV u młodych ludzi, podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów na poruszany temat, jak również budowanie wśród uczniów szacunku do własnego ciała oraz postawy odpowiedzialności za siebie i innych ludzi.

Więcej o programie na stronie www.pierwszykrok.edu.pl

 • Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”

Wirus HIV budzi strach, ale równocześnie na jego temat krąży wiele mitów. Szacuje się, że na świecie żyje ponad 40 mln nosicieli wirusa. Wielu uważa, że ten temat go nie dotyczy. Tymczasem najnowsze statystyki Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że coraz częściej do zakażenia dochodzi poprzez kontakty heteroseksualne, i że coraz częściej chorują kobiety. Jak dochodzi do zakażenia i jakie mogą być jego objawy? Czym się różni HIV od AIDS?

Na te i inne pytania poznają odpowiedzi uczniowie klas I w trakcie zajęć na temat śmiertelnego wirusa, którym można zakazić się m.in. podejmując ryzykowne zachowania. Zajęcia odbywają się rokrocznie w drugiej połowie listopada. Następnie chętni uczniowie biorą udział w organizowanym etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, a trzech najlepszych przechodzi do powiatowego etapu tejże Olimpiady. Odbywa się on 1 grudnia w jarosławskim Starostwie Powiatowym.

Tematyka HIV/AIDS poruszana jest jeszcze raz  w okolicach Walentynek w ramach akcji „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”. Ma ona uświadamiać młodym ludziom wchodzącym w dorosłość sens wierności, a także zachęcać do badań profilaktycznych w kierunku HIV. Jest to akcja Krajowego Centrum ds. AIDS. Wykonanie testu w kierunku HIV jest wyrazem troski o zdrowie – zarówno własne jak i naszego „Walentego” lub „Walentynki”.

Bezpłatne i anonimowe badania w naszym województwie można wykonać w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Wierzbowej 16, pokój nr 12. Dzięki współpracy Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat” i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Punkt będzie czynny częściej, bo 2 dni w tygodniu – w środy w godz. 15.15-18.15 oraz w soboty 11.30-14.30! Pozwoli to na szybsze uzyskiwanie wyników przez osoby przychodzące wykonać test oraz większą możliwość wyboru pasującego terminu.

 • „Podstępne WZW”

Program edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest odpowiedzią na wciąż pojawiające się przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych, a także umożliwiającej rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

Brak możliwości komentowania.