Pedagog

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek 8:45 – 13:45
Wtorek 8:45 – 12:45
Środa 8:45 – 13:45
Czwartek 8:45 – 11:45
Piątek 8:00 – 1o:00

ZADANIA PEDAGOGA

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, wskazywanie instytucji pomocowych wspierających pracę szkoły.
 4. Podejmowanie różnego rodzaju działań, zajęć wynikających z realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. Wdrażanie, realizowanie programów ogólnopolskich z zakresu profilaktyki
  i promocji zdrowia.
 5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu uczniów.
 6. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły.
 7. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców
  i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 8. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 9. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, rozwiązywanie problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne oraz pełne uczestnictwo w życiu szkoły.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu,  tel. 16 621 41 78  lub 16 623 07 32
 • 800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
 • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00.
 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 20:00. Po godzinie 20:00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.
 • RZESZÓW KARAN – PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH,  tel./fax 17 862 13 14
 • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ, tel. rejestracja 17 224 02 65, centrala 17 224 01 00
 • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” – 801120002

UDZIAŁ W AKCJACH PROFILAKTYCZNYCH

 • „ARS, czyli jak dbać o miłość”

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze). Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. Program realizowany jest w naszej szkole od kilku lat.

 • „Znamię! Znam je?”czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

To program edukacyjno-informacyjny realizowany w klasach I, którego celem jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat czerniaka – jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry, ma on zachęcić do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem.

Organizatorami przedsięwzięcia są Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei”. Patronat merytoryczny nad programem objęła Akademia Czerniaka, która jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

 • „Wybierz Życie, Pierwszy Krok”

Celem realizacji programu jest tworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych wirusem HPV u młodych ludzi, podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów na poruszany temat, jak również budowanie wśród uczniów szacunku do własnego ciała oraz postawy odpowiedzialności za siebie i innych ludzi.

Więcej o programie na stronie www.pierwszykrok.edu.pl

 • „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”

Wirus HIV budzi strach, ale równocześnie na jego temat krąży wiele mitów. Szacuje się, że na świecie żyje ponad 40 mln nosicieli wirusa. Wielu uważa, że ten temat go nie dotyczy. Tymczasem najnowsze statystyki Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że coraz częściej do zakażenia dochodzi poprzez kontakty heteroseksualne, i że coraz częściej chorują kobiety. Jak dochodzi do zakażenia i jakie mogą być jego objawy? Czym się różni HIV od AIDS?

Na te i inne pytania poznają odpowiedzi uczniowie klas I w trakcie zajęć na temat śmiertelnego wirusa, którym można zakazić się m.in. podejmując ryzykowne zachowania. Zajęcia odbywają się rokrocznie w drugiej połowie listopada. Następnie chętni uczniowie biorą udział w organizowanym etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, a trzech najlepszych przechodzi do powiatowego etapu tejże Olimpiady. Odbywa się on 1 grudnia w jarosławskim Starostwie Powiatowym.

Tematyka HIV/AIDS poruszana jest jeszcze raz  w okolicach Walentynek w ramach akcji „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”. Ma ona uświadamiać młodym ludziom wchodzącym w dorosłość sens wierności, a także zachęcać do badań profilaktycznych w kierunku HIV. Jest to akcja Krajowego Centrum ds. AIDS. Wykonanie testu w kierunku HIV jest wyrazem troski o zdrowie – zarówno własne jak i naszego „Walentego” lub „Walentynki”.

Bezpłatne i anonimowe badania w naszym województwie można wykonać w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Wierzbowej 16, pokój nr 12. Dzięki współpracy Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat” i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Punkt będzie czynny częściej, bo 2 dni w tygodniu – w środy w godz. 15.15-18.15 oraz w soboty 11.30-14.30! Pozwoli to na szybsze uzyskiwanie wyników przez osoby przychodzące wykonać test oraz większą możliwość wyboru pasującego terminu.

 • „Podstępne WZW”

Program edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest odpowiedzią na wciąż pojawiające się przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych, a także umożliwiającej rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

 

Brak możliwości komentowania.