Pedagog

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W CZASIE NAUKI ZDALNEJ:

Dzień tygodnia w szkole zdalnie
Poniedziałek 8:45 – 11:45 12:00 – 14:00
Wtorek 8:00 – 11:00 11:15 – 12:15
Środa 8:45 – 10:45 11:00 – 13:00
Czwartek 8:00 – 10:00 10:15 – 12:15
Piątek 8:45 – 1o:45

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W CZASIE NAUKI STACJONARNEJ:

Poniedziałek 8:45 – 13:45
Wtorek 8:00 – 12:00
Środa 8:45 – 12:45
Czwartek 8:00 – 12:00
Piątek 8:45 – 1o:45
W podanych godzinach pracy pedagoga szkolnego udzielane są  porady i konsultacje dla uczniów i rodziców.

Informacja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie zdalnego nauczania

W trakcie pandemii i związanej z nią edukacją na odległość, pedagog szkolny pracuje w szkole oraz zdalnie.
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji w formie online poprzez e-dziennik oraz adres mailowy: szczygiel.beata@lo.kopernik.jaroslaw.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem 660 255 902.

Poniżej zamieszczone są adresy stron, dzięki którym każdy, kogo dotknął kryzys związany z epidemią koronawirusa, może zasięgnąć darmowej porady psychologa lub psychoterapeuty:

www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

 www.liniawsparcia.pl

Ochrona zdrowia psychicznego

Kampania Forum Przeciw Depresji  LINK

Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów (za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego udzielanego przez psychoterapeutów w związku z pandemią COVID-19.

Stale aktualizowana lista psychoterapeutów oraz dni i godziny, kiedy można się umówić na rozmowę telefoniczną znajdują się na stronie http://www.psychoterapia-podkarpackie.pl/

W ramach  szczególnego wsparcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej są świadczone przez psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarosławiu (dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców): www.poradniapp.org.pl

CZYM ZAJMUJE SIĘ PEDAGOG:

 1. Prowadzeniem  badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 2. Określaniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Minimalizowaniem skutków zaburzeń rozwojowych, wskazywaniem instytucji pomocowych wspierających pracę szkoły.
 4. Podejmowaniem różnego rodzaju działań, zajęć wynikających z realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
 5. Wdrażaniem i realizowaniem programów ogólnopolskich z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
 6. Wspieraniem nauczycieli, wychowawców w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
 7. Współpracą z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły.
 8. Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 9. Udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 10. Diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w szkole, rozwiązywaniem problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne oraz pełne uczestnictwo w życiu szkoły.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

TELEFONY ZAUFANIA

PORADNIE INTERNETOWE

INNE:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu,  tel. 16 621 41 78  lub 16 623 07 32
 • 800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
 • RZESZÓW KARAN – PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH,  tel./fax 17 862 13 14
 • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ, tel. rejestracja 17 224 02 65, centrala 17 224 01 00
 • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” – 801120002

BIERZEMY UDZIAŁ W AKCJACH PROFILAKTYCZNYCH:

 • „ARS, czyli jak dbać o miłość”

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze). Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. Program realizowany jest w naszej szkole od kilku lat.

Dowiedz się więcej

 • „Znamię! Znam je?”czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

To program edukacyjno-informacyjny realizowany w klasach I, którego celem jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat czerniaka – jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry, ma on zachęcić do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem.

Organizatorami przedsięwzięcia są Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei”. Patronat merytoryczny nad programem objęła Akademia Czerniaka, która jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Dowiedz się więcej

Ulotka informacyjna

 • „Wybierz Życie, Pierwszy Krok”

Celem realizacji programu jest tworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych wirusem HPV u młodych ludzi, podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów na poruszany temat, jak również budowanie wśród uczniów szacunku do własnego ciała oraz postawy odpowiedzialności za siebie i innych ludzi.

Dowiedz się więcej

 • Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”

Wirus HIV budzi strach, ale równocześnie na jego temat krąży wiele mitów. Szacuje się, że na świecie żyje ponad 40 mln nosicieli wirusa. Wielu uważa, że ten temat go nie dotyczy. Tymczasem najnowsze statystyki Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że coraz częściej do zakażenia dochodzi poprzez kontakty heteroseksualne, i że coraz częściej chorują kobiety. Jak dochodzi do zakażenia i jakie mogą być jego objawy? Czym się różni HIV od AIDS? Na te i inne pytania poznają odpowiedzi uczniowie klas I w trakcie zajęć na temat śmiertelnego wirusa, którym można zakazić się m.in. podejmując ryzykowne zachowania.

Dowiedz się więcej

 • „Podstępne WZW”

Program edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest odpowiedzią na wciąż pojawiające się przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych, a także umożliwiającej rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

Dowiedz się więcej

Brak możliwości komentowania.