Oferta edukacyjna

Co przygotowaliśmy

Klasa A – przyrodnicza

realizuje w zakresie rozszerzonym  przedmioty: biologia, chemia, język angielski
Oferujemy:
• drugi język obcy do wyboru: j. rosyjski lub j. niemiecki,
• autorski program nauczania biologii i chemii oraz j. angielskiego z terminologią w naukach przyrodniczych,
• cykliczne warsztaty naukowe w UMCS w Lublinie,
• patronat UMCS w Lublinie oraz PWSTE w Jarosławiu.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. medyczne i pokrewne, zdrowie publiczne, psychologia, leśnictwo, kosmetologia, dietetyka, biochemia, ekologia, biologia, chemia, kierunki przyrodnicze uniwersyteckie, pedagogika.

Klasa B – dziennikarska

realizuje w zakresie rozszerzonym  przedmioty: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Oferujemy:
• drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki,
• innowację pedagogiczną – Warsztat dziennikarski,
• autorski program nauczania j. polskiego z elementami wiedzy o kulturze i mediach,
• realizację zajęć z podstaw filozofii,
• zajęcia dodatkowe z dziennikarstwa,
• warsztaty dziennikarskie stacjonarne i wyjazdowe z udziałem znanych polskich dziennikarzy,
• patronat Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. dziennikarstwo, zarządzanie mediami, reżyseria filmowa, krytyka artystyczna, edytorstwo i redakcja tekstu, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, reklama i komunikacja kreatywna, architektura informacji, filologia polska, filologie, filozofia, psychologia społeczna, kierunki humanistyczne, pedagogiczne.

Klasa C – prawna

realizuje w zakresie rozszerzonym  przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski
Oferujemy:
• drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki,
• autorski program nauczania historii z elementami wiedzy o państwie i prawie,
• realizację zajęć z podstaw filozofii,
• zajęcia dodatkowe z zakresu prawa z udziałem zaproszonych prawników różnych specjalności,
• patronat Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, filozofia, administracja publiczna, europeistyka, prawo europejskie, socjologia, etnologia, antropologia, socjologia kultury, archeologia, archiwistyka, turystyka i rekreacja, kierunki historyczne, pedagogiczne.

Klasa D – medyczna

realizuje w zakresie rozszerzonym  przedmioty: biologia, chemia, matematyka lub fizyka
Oferujemy:
• drugi język obcy do wyboru: j. rosyjski lub j. niemiecki,
• autorski program nauczania biologii, chemii, matematyki, fizyki oraz j. angielskiego z terminologią w naukach przyrodniczych,
• cykliczne warsztaty naukowe w UMCS w Lublinie,
• patronat UMCS w Lublinie oraz PWSTE w Jarosławiu.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. medyczne i przyrodnicze: medycyna, inżynieria biomedyczna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, biochemia, weterynaria, fizyka medyczna, kierunki ścisłe uniwersyteckie i techniczne.

Klasa E – językowa

realizuje w zakresie rozszerzonym  przedmioty: język polski, język angielski lub język niemiecki, historia lub geografia
Oferujemy:
• drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski,
• autorski program nauczania j. angielskiego lub j. niemieckiego z elementami wiedzy o kulturze krajów angielskiego lub niemieckiego obszaru językowego,
• dodatkowe zajęcia z j. francuskiego, łaciny lub j. hiszpańskiego,
• obozy językowe w kraju i za granicą,
• patronat Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. filologia polska, filologie obce, lingwistyka, amerykanistyka, kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim, językiem niemieckim, kierunki humanistyczne.

Klasa F – IT

realizuje w zakresie rozszerzonym  przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka, język angielski
Oferujemy:
• drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski,
• autorski program nauczania informatyki i j. angielskiego z terminologią informatyczną,
• cykliczne warsztaty naukowe w języku polskim i angielskim w WSIiZ w Rzeszowie oraz PWSTE w Jarosławiu,
• patronat WSIiZ w Rzeszowie oraz w PWSTE Jarosławiu.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. nauki ścisłe, techniczne i informatyczne, informatyka stosowana, mechatronika, automatyka, robotyka, elektronika, energetyka, telekomunikacja, informatyka, budownictwo, lotnictwo, matematyka stosowana, fizyka techniczna.

Klasa G – matematyczna plus

realizuje w zakresie rozszerzonym  przedmioty: matematyka, fizyka lub geografia, język angielski
Oferujemy:
• drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski,
• autorski program nauczania matematyki z zastosowaniem techniczno-ekonomicznym,
• dodatkowe zajęcia: informatyka w zastosowaniach,
• wyjazdowe warsztaty naukowo-przyrodnicze ,
• warsztaty naukowe w UJ w Krakowie, w UR w Rzeszowie oraz UMCS w Lublinie,
• patronat PWSTE w Jarosławiu oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. nauki ścisłe i techniczne, ekonomiczne, ekonometria, bankowość, marketing i zarządzanie, logistyka, gospodarka przestrzenna, geodezja, architektura, geologia, geofizyka, astronomia, inżynieria materiałowa, inżynieria ekologiczna, inżynieria zagrożeń środowiskowych.

*Szkoła – wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów – zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń,   jeśli w trakcie rekrutacji proponowane przedmioty rozszerzone danej klasy nie będą się cieszyły popularnością.

Nauczanie przedmiotów do wyboru odbywać się będzie w grupach oddziałowych lub   międzyoddziałowych o liczebności minimum 15 uczniów. W przypadku zbyt małej liczby chętnych na utworzenie grupy, uczeń będzie zobowiązany realizować przedmiot wybrany przez większość  w danej klasie.

Brak możliwości komentowania.