Doradztwo zawodowe

AKTUALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkolnym doradcą zawodowym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu jest pani Magdalena Tkaczyk.

SZKOLNY PUNKT INFORMACJI ZAWODOWEJ

Celem doradztwa zawodowego w naszym liceum jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów, a także informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Aby efektywnie prowadzić takie działania w bibliotece szkolnej został utworzony Szkolny Punkt Informacji Zawodowej. Biblioteczka zawiera materiały i publikacje dla uczniów, dla nauczycieli i rodziców, np. zbiory informacji (informatory, ulotki, broszury, poradniki, czasopisma specjalistyczne itp.) oraz materiały wspomagające pracę doradcy, nauczycieli i wychowawców (ankiety, kwestionariusze, scenariusze zajęć itp.)

Sięgnij po więcej!

Zdjęcia

NOWE E-MATERIAŁY WSPIERAJĄCE PROCES DORADZTWA ZAWODOWEGO

Na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl, pod kaflem DORADZTWO ZAWODOWE zostały udostępnione bezpłatne e-materiały z zakresu doradztwa zawodowego.

E-materiały zostały przygotowane w ramach Projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” POWR.02.14.00-00-1002/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Informacje z zakresu doradztwa dla szkół ponadpodstawowych, kierowane do  uczniów, a także pracującej z uczniami kadry, można znaleźć pod linkiem: Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Uczniowie mogą je wykorzystać podczas samodzielnej pracy w domu lub na lekcji pod kierunkiem nauczyciela.

PUBLIKACJA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Nowa publikacja projektu „Euroguidance Poland/Eurodoradztwo Polska”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

„Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej”, Tomasz Knopik

Publikacja prezentuje najważniejsze ujęcia teoretyczne odnoszące się do zagadnienia zdolności i zainteresowań oraz zawiera gotowe ćwiczenia do bezpośredniego wykorzystania w praktyce szkolnej. Ma na celu zwrócenie uwagi na kluczową rolę wspomagania uczniów w rozwijaniu własnych talentów i zainteresowań w procesie kształcenia i wychowania na każdym etapie edukacji.

Publikacja znajduje się na stronie projektu.

SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2020

ZDALNE DORADZTWO ZAWODOWE

PRZYDATNE LINKI

GDZIE NA STUDIA 2020

SEKTOR EDUKACJI/OŚWIATY:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
W serwisie aktualne informacje o polityce edukacyjnej w Polsce, w tym regulacje prawne, wiadomości o kształceniu zawodowym.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Na stronie można znaleźć rzetelne i aktualizowane na bieżąco informacje na temat kierunków studiów w Polsce.

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Przygotowuje i przeprowadza zewnętrze egzaminy potwierdzające określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie gimnazjalnym, maturalnym, a także egzaminy zawodowe.

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Zespół, któremu przewodniczy Minister Edukacji Narodowej, monitoruje proces wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być spójny z założeniami, na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Instytucja pełni rolę krajowego punktu koordynacyjnego ds. europejskich ram kwalifikacji.  Zajmuje się  m.in. wysyłaniem polskich studentów na stypendia zagraniczne.

Instytut Badań Edukacyjnych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

OBSZAR RYNKU PRACY:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Na stronie można znaleźć informacje dotyczące rynku pracy, prawa pracy czy opieki społecznej. Serwis zawiera również wiadomości z zakresu funduszy europejskich oraz aktualnych działań MPiPS.

Związek Rzemiosła Polskiego
Informacje z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych, kształcenia zawodowego i nauczaniu zawodu.

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Na portalu można znaleźć przydane informacje dotyczące edukacji i pracy młodzieży do 25. roku życia, w tym porady, jak zdobyć pierwszą pracę, a także wiadomości na temat projektów obywatelskich i szkoleniowych. Na stronie przekierowanie do portali wojewódzkich OHP.

Prognozowanie zatrudnienia
Portal zawiera informacje dotyczące prognozowania zatrudnienia w Polsce według wielkich, dużych i średnich grup zawodów – zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych województw. Za jego powstanie odpowiadają: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Publiczne Służby Zatrudnienia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia – Zielona Linia

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE:

CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training
Rolą centrum jest wspieranie Komisji Europejskiej w promocji i rozwoju szkolenia oraz doskonalenia zawodowego na poziomie Unii Europejskiej (UE). CEDEFOP podnosi świadomość i poziom wiedzy na temat roli kształcenia oraz szkolenia zawodowego w ramach polityki uczenia się przez całe życie.

ReferNet
ReferNet to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE , Islandii i Norwegii.

ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network

EPALE
EPALE to ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych. Głównym celem platformy jest stworzenie przestrzeni dla kadry edukacji dorosłych do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy a przez to do doskonalenia swoich kompetencji w obszarze edukacji dorosłych.

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE:

Portal Samorządowy
Strona Związku Miast Polskich zawiera informacje ogólnopolskie i regionalne z 16 województw. Osobne zakładki poświęcono m.in. zagadnieniom edukacji, pracy, wydarzeniom lokalnym, inwestycjom, społeczeństwu informacyjnemu.

INNE:

Ogólnopolski serwis organizacji pozarządowych
Największy w Polsce portal NGO, zawierający informacje z zakresu aktywności obywatelskiej, wywiady, poradniki, bazy fundacji i stowarzyszeń. To również platforma komunikacji – można tu znaleźć ogłoszenia o wolontariacie, oferty pracy, informacje o szkoleniach, głównie współfinansowanych ze środków unijnych.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Strona skupia informacje o formach innowacyjnego biznesu, start-upach, pomysłach na własną firmę. Można tutaj również znaleźć kalendarz bieżących wydarzeń i mapę Inkubatorów.

INFORMACJE O PROGRAMACH EUROPEJSKICH:

Directorate General for Education and Culture

Erasmus+

Eures – Europejski Portal Mobilności Zawodowej

Europa Direct

Eurodesk

Learning Opportunities and Qualifications in Europe

EURAXESS – Sieć Centrów Informacji dla Naukowców

 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

 

PRZYDATNE LINKI:

 

https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/–  informacja dotycząca ścieżki kształcenia

www.perspektywy3d.pl – gra diagnostyczna określająca preferencje i predyspozycje zawodowe, 194 filmy o zawodach, planer kariery, poradnik ucznia

www.perspektywy.pl –  informator maturalny, baza uczelni kierunki studiów, opisy zawodów, aktualności edukacyjne

www.zawodowe.com – opisy zawodów

www.barometrzawodow.pl – aktualności z rynku pracy

www.praca-enter.pl – badanie własnego potencjału zawodowego, katalog zawodów, zawody deficytowe i rozwojowe

www.studia.net – kierunki studiów, ośrodki akademickie, poradnik kandydata na studia, studia za granicą

www.kierunki.net – kierunki studiów pod lupą, popularne kierunki, nowe kierunki studiów

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl – mapa uczelni funkcjonujących na terenie całej Polski , informacje o kierunkach studiów

www.uczelnie.info.pl – opinie o uczelniach, kalendarz maturzysty, katalog zawodów, informator maturzysty

www.eures.praca.gov.pl – informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG, zagraniczne oferty pracy

http://psz.praca.gov.pl – przewodnik po zawodach, klasyfikacja zawodów i specjalności
http://www.rynekpracy.pl/ – aktualności z rynku pracy

https://yep.academy – informacje o rynku pracy

https://mapakarier.org – ścieżki kariery, opisy zawodów

Brak możliwości komentowania.