Kryteria rekrutacji

Kryteria decydujące o przyjęciu do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu na rok szkolny 201
7/2018

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustala następujące zasady rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018:

Wszyscy kandydaci będą rekrutowani elektronicznie w ramach obowiązującego programu do rekrutacji.

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują progi punktowe do wszystkich klas – 100 punktów.

Pozostałe informacje:

§1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych,

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

 

§2. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

§3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,  przyznaje się 7 punktów.

§4. 1. W przypadku przeliczania na punkty za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§ 5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty

§ 6. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punkty,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

§ 7  W postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

Lista przedmiotów rozszerzonych oraz nauczanych języków obcych w poszczególnych klasach:

 

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane

A biologiczno – chemiczna

biologia,
chemia,
język angielski

język angielski,
język niemiecki

język polski,
matematyka,
biologia,
chemia

   warsztaty naukowe w uczelniach wyższych

B (innowacja) dziennikarsko – humanistyczna

język polski,
historia,
język angielski

język angielski,
język włoski

język polski,
matematyka,
historia,
język obcy – najwyższa ocena

   warsztaty dziennikarskie stacjonarne i wyjazdowe z udziałem znanych polskich dziennikarzy

C humanistyczno-prawna

historia,
wiedza o społeczeństwie
,
geografia,
język angielski

język angielski,
język niemiecki lub
język francuski

język polski,
matematyka,
historia,
wos

   zajęcia dodatkowe z zakresu prawa z udziałem zaproszonych do szkoły prawników różnych specjalności

D medyczno-przyrodnicza

biologia,
chemia,
matematyka

język angielski,
język niemiecki

język polski,
matematyka,
biologia,
chemia

   warsztaty naukowe w uczelniach wyższych

E humanistyczno – językowa

język polski,
język angielski,

historia lub geografia,
język niemiecki lub
język francuski

język angielski,
język niemiecki lub
język francuski

język polski,
matematyka,
historia,
język obcy – najwyższa ocena

   uczniowska wymiana międzynarodowa

F informatyczno – technologiczna

informatyka,
matematyka,
fizyka,
język angielski

język angielski,
język niemiecki

język polski,
matematyka,
informatyka,
język obcy – najwyższa ocena

 warsztaty naukowe w języku polskim i angielskim w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i w  Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu

G matematyczno – informatyczna

matematyka,
informatyka,
język angielski,
fizyka lub geografia

język angielski,
język niemiecki

język polski,
matematyka,
informatyka,
język obcy – najwyższa ocena

   zajęcia terenowe w ramach „zielonej szkoły”

 

Dla wszystkich klas ustalono próg – 100 punktów.   

Składanie dokumentów

Dokumenty należy składać w BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE A4

Dokumentacja zawiera:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
  3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  4. Trzy aktualne fotografie podpisane na odwrocie.
  5. Kartę zdrowia.

Kandydaci mogą dołączyć:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • zaświadczenia i dyplomy – dla laureatów konkursów przedmiotowych

Kandydat w trakcie rekrutacji może składać dokumenty równocześnie do nie więcej niż trzech szkół załączając świadectwo lub kopie tego świadectwa poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył.

link