Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego

Informujemy uczniów klas drugich i trzecich o możliwości składania wniosków o Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego.

Wnioski można składać  do 20 września br. u wychowawców klas.

Stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje się uczniowi szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, dla której Powiat Jarosławski jest organem prowadzącym.

  1. Stypendium może być przyznane za:
  • wyniki w nauce

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią z ocen co najmniej 4,90 oraz ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

  • wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia

Stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia może otrzymać uczeń, który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią z ocen co najmniej 4,80, ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz jest laureatem lub finalistą międzynarodowej lub krajowej olimpiady przedmiotowej.

2. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Jarosławskiego.

Wniosek do pobrania

Brak możliwości komentowania.