Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich (obowiązujący od roku szkolnego 2018/19)
§ 1.
Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów dla uczniów i absolwentów liceów i techników przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich, zwanej dalej „Fundacją”.
§ 2.
1. Zgodnie ze Statutem Fundacji stypendystów wyłania Komisja Stypendialna.
2. Decyzje Komisji Stypendialnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji.
§ 3.
O stypendia Fundacji mogą ubiegać się uczniowie liceów i techników, szkół artystycznych oraz studenci I roku studiów stacjonarnych zamieszkali na terenie powiatu jarosławskiego oraz gmin: Sieniawa i Adamówka spełniający warunki podane w § 4.
§ 4.
1. Warunki ubiegania się o stypendium uczniowskie:
1) posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady wymienionej w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
2) zdobycie tytułu laureata, bądź wyróżnienia na międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie muzycznym lub plastycznym;
3) dla uczniów klas pierwszych – posiadanie tytułu laureata olimpiady, bądź kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z listy opublikowanej przez Komisję Stypendialną wraz z ogłoszeniem naboru wniosków;
4) dla uczniów klas drugich – uzyskanie na świadectwie promocyjnym klasy pierwszej średniej ocen co najmniej 5,0 z następujących przedmiotów: język polski, główny język obcy, historia, geografia, biologia, matematyka, fizyka, chemia;
5) dla uczniów klas starszych niż druga – uzyskanie na świadectwie promocyjnym średniej ocen co najmniej 5,0 z trzech obowiązkowych przedmiotów maturalnych oraz wybranych dwóch dodatkowych, realizowanych w zakresie rozszerzonym.
2. O stypendium specjalne mogą ubiegać się uczniowie posiadający wybitne zdolności i umiejętności potwierdzone udokumentowanymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie wiedzy. Stypendium specjalne oznacza pokrycie kosztów uczestnictwa w określonych kursach, warsztatach, zakupu pomocy naukowych, itp.
3. O stypendia dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych mogą ubiegać się laureaci i finaliści olimpiad wymienionych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także absolwenci, którzy w pisemnej części egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu wybranego uzyskali łącznie co najmniej 320%.
4. O rekomendację Fundacji przy aplikowaniu o stypendium pomostowe realizowane przez
Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów
stacjonarnych, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Programu Stypendiów
Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości i w pisemnej części egzaminu
maturalnego z trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu wybranego uzyskali
łącznie co najmniej 320%.
§ 5.
1.Wnioski na formularzach przygotowanych przez Komisję Stypendialną należy składać w siedzibie
Fundacji : Jarosław, ul. Gen. Z. Zielińskiego 4, w terminie do 10 października roku, w którym ma
być przyznane stypendium.
2.Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego, o którym mowa w § 4 ust. 2, w uzasadnionych
przypadkach mogą być składane również w innych terminach niż określony w ust. 1.
3.Studenci pierwszego roku studiów, ubiegający się o rekomendację Fundacji przy aplikowaniu o
stypendium pomostowe, o którym mowa w § 4 ust. 4, składają wnioski w siedzibie Fundacji w
terminie do 10 lipca, zaś pozostałe terminy są określone w Regulaminie Programu Stypendiów
Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości publikowanym na stronie internetowej:
www.stypendia-pomostowe.pl
4.Wnioski przesłane przez dyrekcje szkół (uczniowie) lub złożone indywidualnie (studenci)
rozpatruje Komisja Stypendialna w terminie od 15 października do 20 listopada.
5.W postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Stypendialna, oprócz kryteriów określonych w § 4,
może uwzględniać:
– osiągnięcia uczniów w konkursach innych niż określone § 4 ust. 1 pkt 3;
– aktywność ucznia przejawiającą się w działalności społecznej, charytatywnej, artystycznej lub
sportowej;
– sytuację materialną ucznia.
6. W ramach postępowania kwalifikacyjnego Komisja Stypendialna może zaprosić ucznia na
rozmowę indywidualną.
7.O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Fundacji na podstawie protokołu z postępowania
kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Stypendialną. Zarząd Fundacji wydaje decyzję
do dnia 30 listopada. Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie uchwala Komisja Stypendialna, która przedkłada je
do zatwierdzenia Radzie Fundacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących zasad i trybu
przyznawania i wypłacania stypendium, rozstrzyga Rada Fundacji.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Brak możliwości komentowania.