V Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików

W dniach 8-11 września Michał Bereza – uczeń naszego liceum brał udział w V Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików zorganizowanym przez Gdańską Chemię Akademicką, czyli konsorcjum utworzone przez: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Forum przeznaczone jest dla wybitnych uczniów szkół średnich, którzy rekrutowani są przez Komitety Okręgowe Olimpiady Chemicznej. Okręg Rzeszowski reprezentowało sześć szkół z woj. podkarpackiego.

Podczas trzydniowego spotkania uczeń brał udział w sesji plakatowej, sesji prezentacji ustnych, sesji wykładów profesorów, warsztatach laboratoryjnych i innych imprezach towarzyszących.
Michał przedstawił poster pt: „Wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe”. W swojej pracy zwrócił szczególna uwagę na Gossypol, organiczny związek chemiczny z grupy biseskwiterpenów. Związek ten jest toksyczny, ale wykazuje dużą aktywność biologiczną, przez co trwają ciągle badania nad zastosowaniem jego pochodnych w medycynie. Badania wykazały, że jedna z jego form tautomerycznych, dominuje w roztworach i ciałach stałych, dzięki stabilizacji przez wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe.
Uczeń brał także czynny udział w zajęciach laboratoryjnych dotyczących analizy kationów i anionów oraz syntezy organicznej.

Plakat ucznia

Galeria zdjęć z forum

Brak możliwości komentowania.