Wpisz się w historię Kopernika!

Zostań autorem hymnu naszej szkoły!

Regulamin konkursu

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

2. Patronat nad przebiegiem konkursu pełnią Dyrektor szkoły oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.

3. Adres kontaktowy w sprawach związanych z konkursem: su@lo.kopernik.jaroslaw.pl

II. Cel konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego tekstu lub tekstu z linią melodyczną, który stanie się hymnem szkoły.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, absolwenci oraz sympatycy szkoły.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo.

3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden autorski projekt.

4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

5. Prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora(ów), numerem telefonu oraz adresem mailowym.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Tematyka hymnu szkoły powinna być związana ze szkołą (jej tradycją, historią) i/lub jej imieniem.

2. Hymn powinien zawierać przynajmniej dwie zwrotki i refren.

3. Prace konkursowe należy przekazać zarówno w formie elektronicznej (płyta CD/DVD),  jak i papierowej.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do końca stycznia 2015 roku

– do sekretariatu szkoły (forma papierowa): Jarosław, ul. 3 Maja 4

– na adres mailowy Samorządu Uczniowskiego: su@lo.kopernik.jaroslaw.pl

3. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego(ych) utworu(ów) opatrzonego imieniem i nazwiskiem autora(ów) oraz wykorzystywania zwycięskiego utworu zgodnie z jego przeznaczeniem na uroczystościach szkolnych.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a) zgodność treści z tematem,

b) atrakcyjność, pomysłowość i oryginalność tekstu,

c) nawiązanie do historii, tradycji, imienia szkoły

d) zaprezentowanie charakteru szkoły,

e) walory artystyczne,

f) poprawność merytoryczna i językowa.

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

1.  Zbigniew Tabor

2.  Jadwiga Dyr

3.  Tomasz Dębicki

4.  Jacek Sało

5.  Mateusz Madiuk

Komisja zastrzega sobie prawo do konsultacji z autorami prac konkursowych przed ogłoszeniem wyników

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

  2. W przypadku wyłonienia zwycięskiego tekstu hymnu bez linii melodycznej organizator może podjąć decyzję o rozpisaniu drugiego etapu konkursu na skomponowanie melodii  do zwycięskiego tekstu.

  3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

Dodaj komentarz