Stypendia z Funduszu Kazimierza Michalskiego

WAŻNA INFORMACJA!

Komisja Stypendialna Funduszu Kazimierza Michalskiego rozpoczyna przyjmowanie wniosków o  stypendia dla uczniów naszego liceum. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej, którzy nie pobieraną stypendium Fundacji Zielińskich.

Osoby ubiegające się o stypendium powinny spełnić trzy kryteria:

  1. Miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny nie wyższy niż 1500 zł brutto. W szczególnych przypadkach (np. niepełnosprawność) dochód brutto może być wyższy, jednak nie może przekraczać 1700 zł brutto.
  2. Średnia ocen w semestrze poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż: 4,5. W wyjątkowych przypadkach (np. wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach), średnia ocen może być niższa niż określona w kryteriach, jednak nie niższa niż 4,2.
  3. Udokumentowane osiągniecia ucznia np. naukowe/sportowe/artystyczne oraz udokumentowane zaangażowanie i/lub aktywność społeczno-kulturalna (np.: wolontariat, harcerstwo, działalność w lokalnych organizacjach, samorządzie szkolnym, szkolnych kołach Caritas i PCK, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność w lokalnej parafii itp.) w ciągu ostatniego roku.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania stypendium, wymaganych dokumentów i trybu przyznawania stypendium znajdują się w „Regulaminie przyznawania stypendiów i innych form wsparcia młodzieży z Funduszu Kazimierza Michalskiego”, dostępnym na stronie szkoły

Druki do pobrania w załącznikach do Regulaminu.

Termin składania wniosków upływa 18 października 2013 (wnioski należy składać w sekretariacie szkoły).

Dodaj komentarz