Regulamin Konkursu

Informujemy, że organizowany jest konkurs na plakat o tematyce „Przeszczepianie narządów darem życia”. Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny jest w rozwinięciu newsa. Zachęcamy do udziału, na zwycięzców czekają nagrody.

 

Regulamin Konkursu na plakat

„Przeszczepianie narządów darem życia”

o Nagrodę Starosty Jarosławskiego

Organizatorami Konkursu są:

 • Wydział Promocji Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
 • Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
 • Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu

I. Cele konkursu

1. Poszerzenie wiedzy młodzieży dotyczącej przeszczepów narządów.

2. Kształcenie wrażliwości na problemy drugiego człowieka.

3. Doskonalenie umiejętności twórczych.

4. Zaangażowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w akcję społeczną.

5. Umożliwienie młodzieży prezentacji własnego dorobku artystycznego.

II. Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jarosławskiego.

III. Wymagania, dotyczące formy prac i szczegółowe wymagania

Udział w konkursie polega na wykonaniu plakatu w dowolnej technice. Praca powinna nawiązywać do tematyki transplantologii. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.

IV. Opis pracy

 • tytuł pracy,
 • adres kontaktowy,
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • wiek autora,
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy (jeżeli dotyczy).
 • w przypadku nieletnich uczestników dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych

V. Miejsce składania prac

Starostwo Powiatowe

VI. Termin składania prac

Termin składania prac upływa 30 kwietnia 2011 r. ( w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego).

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

O dokładnym terminie wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną. Informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej: www.starostwo.jaroslaw.pl. Organizatorzy nie wysyłają przyznanych nagród. Nagrody należy odebrać u organizatora w ciągu tygodnia od inauguracji podsumowania konkursu.

VIII. Skład Komisji Konkursowej

Komisję konkursową powołują organizatorzy.

IX. Kryteria oceniania prac konkursowych

 • zgodność pracy z zaproponowaną tematyką,
 • pomysłowość, oryginalność, wkład pracy,
 • walory estetyczne pracy.

X. Przewidziane nagrody

Organizatorzy przewidują nagrodę rzeczową dla zwycięzcy w wysokości 500 zł, upominki dla prac wyróżnionych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa; opiekunowie wyróżnionych prac – dyplomy uznania.<

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z P. Moniką Potoczny

Tel. 16 624 62 36

Wersję DOC regulaminu można znaleźć pod tym linkiem.

Brak możliwości komentowania.